Privatlivspolitik

Foreningen Nørre Snede Fitness - dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Foreningen Nørre Snede Fitness er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger:

Foreningen Nørre Snede Fitness

 

CVR: 39677865


Telefonnummer:

20708668

Website:

www.nsfitness.dk

 

Formand:Kasserer:Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger som:

a) Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse samt indmeldelsesdato.

2) Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

a) For at udfylde vore betingelser overfor DGI og kommunale myndigheder har vi ikke brug for andre end de oplysninger, som er angivet i punkt 1. Derfor vil der for Foreningen Nørre Snede Fitness som udgangspunkt ikke være registreret personoplysninger, der er tillagt højere grad af beskyttelse.

b) Skulle der undtagelsesvis være behov for at opbevare personoplysninger tillagt grad af beskyttelse, vil disse blive opbevaret i aflåst skab sikret med adgangskode.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

a) Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger

(interesseafvejningsreglen)

b) At det er nødvendigt for at opfylde krav omkring medlemsregistrering.

c) Behandling efter lovkrav

d) Behandling i henhold om krav om indberetning til offentlige myndigheder og DGI.

 Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:1

a) Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

b) Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

c) Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

d) Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

e) Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund iDIF,til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet

f) Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

g) Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende


Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er et ønske omkring dette – f.eks. omkring situationsbilleder fra centeret.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre udover de i oplysninger, som vi skal videregive til kommunale myndigheder samt DGI.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

a) Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

a) Retten til at blive oplyst om behandlingen af data b) Retten til indsigt i egne personoplysninger

c) Retten til berigtigelse

d) Retten til sletning

e) Retten til begrænsning af behandling

f) Rettentildataportabilitet(udleveringafdataietalmindeligtanvendtformat)

g) Retten til indsigelse


Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.


Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Åbningstider:

 

Ubemandet

Alle dage fra 05:00-23:00

 

Bemandet

 

Kontakt os påØrnevej 18, 8766 Nørre Snede


Mail: info@nsfitness.dk


Tlf.: 20708668Omkring Nørre Snede Fitness

 

Nørre Snede Fitness er et fitnesscenter hvor alle er velkommen. Vi går op i at vores medlemmer har et godt træningsmiljø og at der er den hjælp man er brug for. Uanset træningsbaggrund, skader og mål, så er du velkommen hos os.

 

Vi glæder os til at tage imod dig.

 

Med venlig hilsen Nørre Snede Fitness

Copyright @ All rights reserved